VPS KVM - FSN, Germany (AMD EPYC)

KVM-1

1 Core CPU
1GB RAM ECC
20GB NVMe SSD
1Gbps Port
2TB Bandwidth
Linux - Windows OS

Bắt đầu từ
$5.00 USD
1 Tháng
Chọn
KVM-2

1 Core CPU
2GB RAM ECC
40GB NVMe SSD
1Gbps Port
4TB Bandwidth
Linux - Windows OS

Bắt đầu từ
$10.00 USD
1 Tháng
Chọn
KVM-3

2 Core CPUs
4GB RAM ECC
60GB NVMe SSD
1Gbps Port
6TB Bandwidth
Linux - Windows OS

Bắt đầu từ
$20.00 USD
1 Tháng
Chọn
KVM-4

4 Core CPUs
8GB RAM ECC
80GB NVMe SSD
1Gbps Port
8TB Bandwidth
Linux - Windows OS

Bắt đầu từ
$40.00 USD
1 Tháng
Chọn